ارایه خدمات آمارهای کشاورزی

ارایه خدمات آمارهای کشاورزی

۱٫ مشاوره درتهیه و اجرای طرح های نمونه گیری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای کشاورزی
۲٫ همکاری در انجام مطالعات و تجزیه و تحلیل های مربوط به آمارهای کشاورزی
۳٫ مشاوره و همکاری در تهیه طرح های توجیهی و پژوهشی مرتبط با حوزه فعالیت های کشاورزی