ایجاد یا بهبود سيستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر اصول آمارهاي ثبتی

ایجاد یا بهبود سيستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر اصول آمارهاي ثبتی

  • اجراي برنامه ارزيابي سيستم‌هاي آمارهاي اداري
  • اجراي برنامه‌هاي بهبود سيستم‌هاي آمارهاي اداري با رويکرد ثبتي مبنا
  • آموزش استانداردها و روش‌هاي بهبود کيفيت سيستم‌هاي آمارهاي اداري
  • طراحي و توليد سيستم‌هاي گزارش‌گيري مديريت (داشبورد مديريتي)