طراحی و اجرای تحقیقات کمی و کیفی بازاریابی و تولید تحلیل‌های تصمیم‌ساز

طراحی و اجرای تحقیقات کمی و کیفی بازاریابی و تولید تحلیل‌های تصمیم‌ساز

 فعالیت ها : طراحی نمونه‌گيري طراحی پرسشنامه انجام تحقیقات کیفی گروه های کانونی (Focus group) مصاحبه های عمیق (Depth interviews) خرید سری و مخفیانه (Mystery shopping) جلسات طوفان ذهنی (Brain Storming) و …. انجام تحقیقات کمی انواع نظرسنجی از روش های : مصاحبه رو در رو (face to face) مصاحبه تلفنی (CATI) مصاحبه آنلاین (Web…

جزئیات