مطالعات ترافیک

مطالعات ترافیک

مطالعات ترافیک برای اجراي مطالعات مختلف ترافيكي، لازم است توان سازمان‌دهي تعداد بالاي نيروي كاري مناسب در زمان كوتاه فراهم باشد. و در كنار آن روش‌هاي قوي نظارت براي اطمينان از كيفيت اجرا مورد نياز است. اين موارد از مشخصه‌هاي اصلي نيك‌راد است.