نظام آمارهای ثبتی

نظام آمار های ثبتی

نظام آمار های ثبتی در مبحث سيستم‌هاي اطلاعاتي، مساله مهم اين است كه تا كنون طرح‌هاي بسياري اجرا شده اما نتايج قابل قبول نبوده است. بسياري سازمان‌هاي بزرگ، به‌ويژه سازمان‌هاي دولتي، در ارائه آمارهاي اساسي دچار مشكلات جدي هستند و در اجراي طرح‌هايي كه اين مشكلات را رفع كند همواره با شكست مواجه شده‌اند. اصول…

جزئیات