معرفی شرکت نیک راد

گروه مشاورین آماری نیک راد از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون پروژه های متعددی در زمینه تحقیقات بازاریابی، تحقیقات اقتصادی اجتماعی، آمارگیری ترافیک و حمل ونقل، آمارگیری خدمات و بازرگانی وکارگاه‌های صنعتی و آمارهای ثبتی و … برای مشتریان اجرا نموده است. همچنین با بهره‌مندي از همکاري متخصصان در آمار، پژوهش‌گران علوم اجتماعي و اقتصادي، استادان دانشگاه‌ها، آمارشناسان ارشد، کارشناسان موضوعي، مهندسان GIS و نقشه‌برداري، مهندسان نرم‌افزارهاي کامپيوتري و استخراج نتايج آماري، تحليل‌گران سيستم و کارشناسان کارآزموده نظرسنجي‌ها، از توان علمي و تجربي کافي برخوردار است و داراي ظرفيت اجرايي مناسب و عوامل کارآمدي در سطوح ملي و منطقه‌اي می باشد.

اين شرکت با بهره مندي از همکاري متخصصان آماري، پژوهشگران علوم اجتماعي و اقتصادي، استادان دانشگاه ها، آمارشناسان ارشد، کارشناسان موضوعي، مهندسان GIS و نقشه برداري، مهندسان نرم افزارهاي کامپيوتري و استخراج نتايج آماري، تحليل گران سيستم و کارشناسان کار آزموده نظرسنجي ها،از توان علمي و تجربي کافي برخوردار است و داراي ظرفيت اجرايي مناسب و عوامل کارآمدي در زمينه فعاليت هاي نامبرده زير در سطوح ملي ومنطقه ای می باشد.

مطالعات و پژوهشهاي آماري˛ تهيه گزارش هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي˛ تهيه طرح هاي آماري˛ تهيه طرح هاي نمونه گيري˛ اجراي طرح هاي آماري˛ انجام برداشتهاي آماري˛ مميزي ساختمان˛ ترافيک و حمل و نقل˛ انجام امور نظارتي بر اجراي فعاليت ها و کنترل کيفيت˛ تهيه طرح هاي نظرسنجي˛ اجراي طرح هاي نظرسنجي˛ تهيه طرح هاي استخراج کامپيوتري نتايج˛ داده آمايي ( پانچ ) اطلاعات˛ استخراج کامپيوتري نتايج˛ تجزيه و تحليل نتايج˛ تهيه حساب هاي ملي و منطقه اي˛ ساماندهي و تهيه سيستم هاي آمارهاي ثبتي˛ تهيه و تدوين نشريات آماري˛ تهيه گزارشهاي مربوط به نتايج نظرسنجي ها˛ فعاليت هاي مربوط به GIS˛ تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي آماري˛ نقشه برداري زميني˛ ساير فعاليت هاي مربوط به خدمات آماری.

دانلود رزومه شرکت نیک راد
گواهینامه صلاحیت شرکت آماری